Lopputyö strukturoiduista tuotteista yhteistyössä Ad Economicsin kanssa

Ad Economics osallistui opinnäytetyöhön tarjoamalla aineistoa. Tulokset kertovat indeksilainojen arvioinnin vaikeudesta:

Tutkimus suoritettiin historiallista dataa käyttäen, mutta huomioimatta indeksilainan pääomaturvan ja osallistumisasteen vaikutusta. Tarkoitus oli tutkia, miten lainaehtojen mukaan suoritettu keskiarvostaminen vaikuttaa kohdeindeksin tuottoon. Laskentakaavoja sovellettiin OMXH 25:n ja DJIA:n indeksidataan 15 päivän välein. Saaduista tuloksista laskettiin erilaisia tunnuslukuja, jotka auttavat sijoittajaa arvioimaan lainan tuotto-odotusta. Laskentakaavojen vaikutuksilla oli huomattavia eroja eri lainojen välillä. Myös käytetyllä kohde-etuudella oli suuri merkitys tuloksiin. Lähimmäksi indeksin tuloksia päästiin lainoilla, joissa keskiarvostus tapahtuu lyhyesti laina-ajan lopussa. Suurimmat poikkeamat indeksistä saatiin lainoilla, joissa keskiarvostus tapahtui yli laina-ajan tai jotka sisälsivät keskiarvostuksen lisäksi erillisiä tuottoleikkureita. Tulokset eivät ole yleistettävissä muille lainoille eivätkä muille indekseille, mutta sijoittaja saa hyvän käsityksen siitä, minkä tyyppisen lainan tuottoa pystyy ennustamaan ja minkä tyyppisen lainan tuotto jää ennalta arvaamattomaksi.

Katso lopputyö täältä